kolarikreality@gmail.com
604 831 298
Chcete pomoci s prodejem nemovitosti?

Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

1

Používáním webu, potvrzuje uživatel, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

2

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Michal Kolařík IČ 88153100 se sídlem Třebízského 1506, 250 01, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav – Stará Boleslav (dále jen: „správce“).

3

Kontaktní údaje správce jsou email: kolarikreality@gmail.com, telefon: 604 831 298, adresa: Řeporyjské náměstí 16, 155 00 Praha 5 – Řeporyje, Česká republika.

4

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

5

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

6

Poskytovatel ukládá osobní údaje uživatele po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.

7

Uživatel má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

8

Uživatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro poskytnutí uživatelem požadované služby a bez poskytnutí osobních údajů není možné službu poskytnout či jí ze strany poskytovatele plnit.

9

Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1

Při odeslání formulářů z webu a našich kanálů na socialních sítich jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení daného požadavků (jméno a adresa, kontakt). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení požadavku uživatele (dotaz na více informaci o nemovitosti, dotaz na cenu, kontaktní formuláře, odhad ceny nemovitosti aj.) a výkon práv a povinností vyplývajících z smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Účelem zpracování osobních údajů je dále zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

2

Zájemce o využívání služeb Poskytovatele vyplněním kontaktních formulářů:

 • souhlasí s použitím svých osobních údajů pro účely elektronického zasílání obchodních sdělení, reklamních materiálů, přímého prodeje, průzkumů trhu a přímých nabídek produktů ze strany Poskytovatele a třetích subjektů, ne však častěji, než 1x týdně, a zároveň
 • prohlašuje, že zasílání informací dle bodu 1 nepovažuje za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb. ve znění novel, neboť uživatel se zasílám informací dle bodu 1 ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně souhlasí.
 • Souhlas dle tohoto odstavce může uživatel kdykoli písemně odvolat na kolarikreality@gmail.com.
3

Poskytovatel pro provoz webových stránek a skupin na sociálních sítich používá služeb subdodavatelů, zejména poskytovatele mailingových služeb a poskytovatele webhostingu. Subdodavatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů.

4

Poskytovatel používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu Uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.

 • Nezbytné cookies – Cookies nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb. Pro použití těchto cookies není vyžadován souhlas.
 • Analytické a marketingové cookies – Pro použití ostatních souborů cookies je vyžadován souhlas. Cookies spadající do této kategorie jsou využívány zejména pro anonymní sledování návštěvnosti a činnosti uživatelů na našich webových stránkách. Díky tomu můžeme sledovat, co se zákazníkům líbí a zlepšovat naše služby.
III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů)
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
2

Účelem zpracování osobních údajů je:

 • při poptávce služeb jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení požadavku (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro poskytnutí služby, bez poskytnutí osobních údajů není možné Váš požadavek splnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
IV.

Vaše práva

1

Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
2

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

V.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

1

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VI.

Závěrečná ustanovení

1

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím příslušných políček ve formulářich na stránkach (tam kde se to vyžaduje), s části těchto podmínek (kde se nevyžaduje výslovný souhlas uživatele) použiváním webu. Svým souhlasem potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.